دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

معرفی کارگاه کار و فناوری

گارگاه دبیرستان با دارا بودن کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیازدرس فناوری موجبات درک هرچه بهتر و بیشتر دانش آموزان را از مطالب عملی  این درس را فراهم نموده است . 

کاربرد مستمرگارگاه فناوری توسط دبیران مربوطه در سال های گذشته توانسته است کمک بسیار شایانی در درک مطالب توسط دانش آموزان را فراهم آورد .