دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

سامانه اسکای روم

لینک های ورود به کلاس ها

کلاس هفتم 1 https://www.skyroom.online/ch/dp1nidcs/clas136
کلاس هفتم 2 https://www.skyroom.online/ch/dp1nidcs/clas137
کلاس هفتم 3 https://www.skyroom.online/ch/dp1nidcs/clas138
کلاس هفتم 4 https://www.skyroom.online/ch/dp1nidcs/clas139
کلاس هشتم 1 https://www.skyroom.online/ch/dp1nidcs/clas140
کلاس هشتم 2 https://www.skyroom.online/ch/dp1nidcs/clas141
کلاس هشتم 3 https://www.skyroom.online/ch/dp1nidcs/clas142
کلاس هشتم 4 https://www.skyroom.online/ch/dp1nidcs/clas143
کلاس نهم 1 https://www.skyroom.online/ch/dp1nidcs/clas144
کلاس نهم 2 https://www.skyroom.online/ch/dp1nidcs/clas145
کلاس نهم 3 https://www.skyroom.online/ch/dp1nidcs/clas146
کلاس نهم 4 https://www.skyroom.online/ch/dp1nidcs/clas147