دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه دبیرستان با دارا بودن کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز درس علوم تجربی موجبات درک هرچه بهتر و بیشتر دانش آموزان را از مطالب عملی و آزمایشات این درس را فراهم نموده است . 

کاربرد مستمر آزمایشگاه توسط دبیران مربوطه در سال های گذشته توانسته است کمک بسیار شایانی در درک مطالب توسط دانش آموزان را فراهم آورد .