دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری ایران (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز